Meranie hmotnosti vozidiel alebo čo ste sa v RTVS nedozvedeli.

Autor: ľubomír drinka | 14.4.2014 o 19:00 | (upravené 9.11.2014 o 21:47) Karma článku: 6,83 | Prečítané:  3379x

V relácii "Pozor zákruta" RTVS sa nedávno rozčuľovali vodiči na meranie hmotnosti vozidiel. Na lístku z váženia mali napísanú hmotnosť s nejakou 3% toleranciou. Avšak policajti ju neuznali. Hovorca min dopravy, sa vyjadril v tom zmysle, že predmetná tolerancia je naozaj na vážnom lístku, ktorý však slúži len ako podklad pre políciu. Avšak podľa nich nie je polícia viazaná onou 3 % toleranciou. Z vyjadrenia hovorcu min. dopravy sa poslucháči nedozvedeli o akú 3 % toleranciu sa jedná. A. znečistenie vozidla B. najväčšia dovolená chyba C. najväčšia dovolená chyba za prevádzky

Trojpercentná neistota merania ako najväčšia dovolená chyba v prevádzke sa mi hneď zdala príliš veľká, tak som zameral na znečistenie vozidiel. Ale pre istotu som si to overil u polície. Z ich vyjadrenia


Podľa § 4 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav..., najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných súprav prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmú pri splnení ďalších súvisiacich technických požiadaviek prevýšiť hodnoty uvedené v prílohe č. 1. Ak je vozidlo alebo jazdná súprava znečistené napríklad blatom, snehom alebo vodou, možno prekročiť ich najväčšiu prípustnú hmotnosť najviac o 3 % tejto hmotnosti.

Čiže jednalo sa znečistenie snehom a blatom. Teda poslucháči sa nedozvedeli úplnú pravdu. Z hlasu  hovorcu min. dop, sa však dalo vycítiť, že niečo predtým povedali inak respektíve snahu niečo zakryť. Rozhodne neznel úplne presvedčivo.

ČI to policajti neuznávajú z dôvodu porušení povinnosti vodiča. som sa od polície nedozvedel. Predbežne som si vypýtal vzor vážneho lístku.

Odpoveď som dostal takú, že jednotný vzor nie je.

Každý správca cesty (NDS, a.s., SSC, a.s. alebo ich v mene odborne spôsobilá právnická osoba BETAMONT s.r.o., SLOVEKO s.r.o., GRANVIA a. s.) nemajú jednotný vzor vážneho listu.

Teda opýtal som sa slovenského metrologického ústavu: "čo má vážny lístok obsahovať?"

Požadované údaje na vážnom lístku stanovuje Zákon č.142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,§ 20, odsek 4.

Čiže na rozdiel od merania rýchlosti, toto je úradné meranie a musí obsahovať, okrem formalít aj
postup vyhodnotenia nameraných údajov a výsledky úradného merania (číselné hodnoty s uvedením neistôt).

Ak teda máte na vážnom lístku nejakú neistotu merania, tak podľa metrológie sa síce považuje nameraná hodnota za správnu, ale z právneho hľadiska ju musia pri udeľovaní pokuty za preťaženie nielen zohľadniť, ale bezpodmienečne odpočítať.

Podľa vestníku MINV uzavrelo rámcovú zmluvu na nákup mobilných váh, systém EVOCAR2000 R.

Akých  hodnôt môžu neistoty dosahovať? Opýtal som sa na konkrétnu mobilnú váhu evocar 2000 r.

Je to sada mostíkov, ktorá sa podkladá pod každé koleso, pričom musí byť zabezpečená rovinatá a kvalitná vozovka. To znamená, že mostík  pod kolesom nesmie podskakovať. Dá sa to ľahko vypočítať, ale predsa som si to overil u polície.

 

Najväčšia dovolená chyba váh s neautomatickou činnosťou je podľa normy STN EN 45501 nasledovná:

Pre zaťaženie vyjadrené v overovacích dielikoch stupnice „e":

Počet overovacích dielikov e: -  od 0 do 500 vrátane, je najväčšia dovolená chyba pri overení je    +- 0,5e

-           nad  500 do 2000 vrátane,  je najväčšia dovolená chyba pri overení je +-1e

-           nad  2000 do 10000 vrátane,  je najväčšia dovolená chyba pri overení je +-1,5e

Dovolená chyba v prevádzke je dvojnásobkom dovolenej chyby pri overení

Metrologické parametre váhy EVOCAR sú nasledovné:   Max = 10000kg

e = 20kg

Z uvedeného je zrejmé, že najväčšia chyba jednej váhy EVOCAR 2000R je ± 10kg pri overení a v prevádzke je ± 20kg.

 

Avšak s konečnou sumou si dovolím nesúhlasiť. ak sa pozriem na parametre, tak pre e=20 kg je rozsah váživosti do 6000 kg, čo znamená rozsah 2000 -10000 kg a teda ±1,5e. čiže 1,5*20 =30 a x 2 pre naj. dov. chybu v prevádzke je to 60 kg. príklad certifikátu

Podľa metrologického ústavu

 

Nie je možné aritmetickým spôsobom sčítať dovolené chyby jednotlivých váh ako výslednú dovolenú chybu všetkých váh. Ďalšie potrebné a doplňujúce údaje poskytuje: STN 17 7011 Váhy na zisťovanie zaťaženia na nápravu, STN EN 45 501 Metrologické aspekty váh s neautomatickou činnosťou.

Normy sú za poplatok, čiže v tejto chvíli môžem, len na základe váh s automatickou činnosťou predpokladať, že je stanovená  tabuľka v konkrétnych % podľa hmotnosti.

Spoločnosť tenzona  uvádza

Během mnohaleté praxe s přenosnými vahami se ukázalo, že odchylky zjištěné při kalibracina EZZ v jednotkách kg nijak nesouvisí s velkými chybami až v tisících kg zjišťovaných připoužití přenosných vah v provozu na silnicích.Bylo experimentálně ověřeno, že vážením vozidel na velké sadě vážicích plošinek „Vážení vozidla naráz“ se dosáhne nejreprodukovatelnějších výsledků.

Základní poznatek z celého souboru provedených zkoušek potvrdil dřívější domněnku, že největší vliv na výsledky měření nemají chyby měřidla zjištěné při kalibraci vah na EZZ, nýbrž bezprostřední umístění přenosných vah na pozemní komunikaci, kvalita – rovinnost a vodorovnost vozovky.

čiže som spýtal polície ako je dovolené merať

A. Váženie vozidla na raz B. Váženie vozidla na raz za pomalej jazdy. C. Váženie vozidla po častiach

Spôsob váženia váhami EVOCAR 2000R je možný dvoma spôsobmi. Prvým je váženie celého vozidla naraz použitím váhy EVOCAR 2000R pod každým kolesom váženého vozidla.

Druhým spôsobom je váženie po čiastkach, t.j. Váženie po jednotlivých nápravách s použitím dvoch váh EVOCAR 2000R. Tento spôsob sa nesmie použiť pri vážení cisterien s kvapalným nákladom, alebo nákladom, ktorý sa chová ako kvapalina.

V oboch prípadoch  použitého spôsobu váženia sa treba riadiť podľa manuálu,  ktorý bol dodaný k váham EVOCAR 2000R.

Váženie za pohybu váhy EVOCAR 2000R neumožňujú.

Tenzona overila, že najpresnejších výsledkov sa dosahuje pri meraní vozidla naraz ±1,02 %, čo pri 40 tonách predstavuje  408 kg.

Avšak pri meraní vozidla po častiach ±4,21 %, čo pri 40 tonách predstavuje 1684 kg

Obidva tieto spôsoby sú podľa polície dovolené.

na stránke dodávateľa, sa však píše ako úradne dovolenom iba o prvom spôsobe. tu

pri nedovolenom spôsobe, za pomalej jazdy sa dosahuje odchýlka ±3,42 %.

Existuje však tzv. dynamické meranie hmotnosti s 5 % toleranciou, ktoré sa však používa pre mýtne brány, odhaľovaniu daňových podvodov a predvýber vozidiel na úradné meranie. pozri tu a článok tu

Vodiči bývajú dosť často nemilo prekvapení, pretože majú vážny lístok zo stacionárnej mostovej váhy na ktorom stojí, že hmotnosť 40 ton neprekročili. Mostová váha je takisto úradne overená a je oveľa presnejšia ako sada mobilných váh. Výhoda spočíva v tom, že sa na ňu zmestí celé vozidlo a stojí v pokoji. Ak by ste však pokúsili zvážiť dlhšiu súpravu ako je dĺžka váhy, bez odpojenia prívesu, tak by  ste mohli navážiť celkovo asi o 160 kg menej.

Napriek tomu existujú vodiči, ktorý si nechajú naložiť do 40500 kg, spoliehajúc sa na iné pravidlá v maďarskej republike. Na stránke otvorené súdy som našiel jeden takýto prípad. Chlapík mal vážny lístok z Maďarska na 40,37 t na 2. strane sa uvádza už 40,73 t. Polícia mu však namerala systémom evocar 2000 42,32 tony (rozdiel 1590 kg) a okrem pokuty dostal 796,5 €, za neohlásenie nadrozmerného  preťaženého vozidla. Najväčšie dovolené chyby v prevádzke spočítal  pri 12 mostíkoch.  Vyšlo 720 kg a teda bol si istý výhrou. Avšak súd skonštatoval, že nie.( preťaženie o 5,8% (podľa môjho výpočtu 5,6 %) )

Bolo to označené za špekuláciu, keďže  na požiadanie bol prevážený a po odvolaní vlastne priznal vážnym lístkom preťaženie o 730 kg.(koľko to bolo pri prevážení sa neuvádza len to, že to bolo viac ako 40 ton).a ako povedal spoločnosť Sloveko nezodpovedá za právny stav v Maďarsku.

Podľa sadzobníka pokút je do 10% preťaženia pokuta rovnaká, iba 50 €, čiže tu nebolo uškodené a keďže vážnym lístkom priznal preťaženie, súd sa chybou merania nemusel zaoberať.

1590 kg rozdiel medzi váhami zodpovedá tomu, čo hovorí tenzona  ± 4,21 %.

Na základe týchto zistení by som odporučil, aby sa meralo iba spôsobom naraz.

Podľa vyjadrenia PZ

 

Príslušníci Policajného zboru všetky zistené priestupky ohľadne neohlásenia nadmernej prepravy oznamujú na príslušný Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii za účelom ďalšieho konania v súlade s § 8 ods. 9 cestného zákona vo veci vybratia zvýšeného správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za uskutočnenú nadmernú prepravu.

podľa rozhodnutia správneho orgánu dostal 265,5 € x 3 = 796,5 € za neohlásenie preťaženého nákladu.

Avšak podľa zákona o správnych poplatkoch

od 3,01 do 5, 00 %.............................. 95 eur
od 5,01 do 10, 00 %........................... 150 eur
od 10,01 do 15, 00 %.......................... 270 eur
od 15,01 do 20, 00 %.......................... 380 eur
a za každých ďalších aj začatých 5 %.. 190 eur

Teda mal dostať pri prekročeni o 5,6 % 150€ x 3 = 450 €.

To je už taká základná chyba našich súdov, že paragraf odcitujú, ale nepreveria.

Ak by však vodič poukázal na spôsob merania, ktorý manuál nedovoľuje ako úradné meranie, mohol uspieť. 730 kg je preťaženie iba o 1,8 %.

Vrátim sa však k relácii RTVS a vyjadreniu hovorcu min. dop.
Zákon o správnych poplatkoch pod položkou 80. v  poznámkach pod číslom 6. hovorí, že za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá. A to je tá tolerancia, čo  polícia neuznáva.

 

Čiže pokuta 50 € áno, ale zvýšený 3x poplatok za neohlásenie nadmernej dopravy nie, lebo 0 x 3 = 0 €.

Pokiaľ neporušíte povinnosti vodiča odstraňovať sneh a ľad a na vozidle je sneh, ľad alebo voda,

tak do 3 % hmotnosti vozidla ani 50 €.

 

koľko môžete mať naložené vyjadruje metodika NDS

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.


Už ste čítali?