objektívna zodpovednosť je prísne subjektívna

Autor: ľubomír drinka | 14.2.2014 o 10:45 | (upravené 20.9.2014 o 10:45) Karma článku: 5,11 | Prečítané:  3128x

V súčasnosti sa objektívna zodpovednosť začína používať a prináša prvé problémy. Polícia zatiaľ opatrene skúšala po jednotlivých krajoch ako sa vlastne v praxi prejaví. Polícia si jednoducho nevie predstaviť ako bude postupovať v rozličných prípadoch napriek tomu, že pri posudzovaní priestupkov má veľa skúseností a dá sa napísať jednoduchá rozhodovacia schéma.Je vysoká pravdepodobnosť, že to dopadne rovnako ako daňový systém, rýchlo máme termín a ten treba dodržať. Na základe odpovedí na základe infozákona som dozvedel niekoľko informácií, ktoré pravdupovediac už ma nešokujú, len prehlbujú moje presvedčenie o fungovaní štátnej správy. Polícia pravidelne hovorí o nezodpovedných vodičoch ako o dôvode na zvyšovanie pokút. kozmetický marketingový ťah so znížením max udelenej 60 eur na 50 sa týka len blokového konania. V skutočnosti napriek tomu, že sa pokuty drasticky zvýšili, celkovo objem vyberaných pokút klesá. Od roku 2009 do roku 2013  o cca 4,3 milióna eur.

Daný graf indikuje, že objektívna zodpovednosť sa zavádza, kvôli snahe vyplniť klesajúci výber pokút.

Stále neexistuje rozhodovacia schéma ani pri takých jednoduchých deliktoch ako je prejazd na červenú. Mám taký dojem, že je to skôr kvôli tomu, aby sa to nedalo vopred napadnúť.

Dnešný článok o príkazoch na vyberanie minimálnych súm na topky.sk ma len v tomto utvrdil.

1. časť červená

Na to aby sme rozumeli kam smerujem najprv trocha teórie.

Zatiaľ čo podľa sadzobníka pokút je to 150 eur, tak ako správny delikt 300 €, ak odpočítame 1/3, tak 200 €.

Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi (k § 62 ods. 3 zákona)

§ 9

d) signál s plným žltým svetlom „Pozor!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením; ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V 5a až V 5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde; ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi,

Avšak tu je pre držiteľa vozidla určitý rozdiel, totiž podľa cestného zákona (Predpis č. 8/2009 Z. z.)

§ 6a

Povinnosti držiteľa vozidla

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú:

c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!" alebo na signál so znamením „Stoj!"

Čiže ak Vás pristaví policajná hliadka, tak prejazd na oranžovú je priestupok, zatiaľ čo pre držiteľa vozidla správny delikt nie.

Veľmi ma zaujímalo či môže vodič odhadnúť, či je možné zastaviť ako sa vlastne môže držiteľ vozidla brániť ak nebol v danom čase vodičom vozidla.

Prvá vec, ktorú potrebujeme vedieť, je brzdná dráha.  autorubik.sk

príklad pri 50 km/h rýchlosti za sucha je brzdná dráha 26,3 m, za mokra 30,4 m a pri poľadovici až 79,5 metra.

Samozrejme platí, že vodič musí prispôsobiť rýchlosť, tak aby bol schopný zastaviť na vyznačenej hranici, ale aj tak to skúsme vypočítať.

pri 50 km/h = (1000 m/3600 s) x 50 km/h = 13,88 m/s. t.j za sucha 1,9 sek, za mokra 2,2 sek a pri poľadovici až 5,7 sek. Teda ak je poľadovica, treba znížiť rýchlosť pri príchode na križovatku na 30 km/h.

Teraz povedzme, že ste niekomu požičali auto a on prebehol cez križovatku práve v dobe, ak mal nad hlavou oranžovú, ktorá vzápätí sa zmenila na červenú a v tom momente ešte len prechádza cez hranicu križovatky.

Teda s uvedením je zrejmé, že musíme poznať dĺžku rozsvietenia, aby sme  stanovili možnosť zastaviť.

V skutočnosti podľa vyjadrenia

Dĺžka signálu so žltým svetlom podľa § 9 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je nastavovaná individuálne pre každú križovatku samostatne.

 

Ako vidíme, objektivita nie je. V skutočnosti sa posudzuje výlučne na základe kamerového záznamu. Polícia nedisponuje žiadnym zariadením, do ktorého by bolo možné hraničné hodnoty nadefinovať.

A tu sa dostávame k základnej otázke, či je to ešte objektívne?

Čo sa týka inej osoby, tu je moja otázka:

Akým spôsobom  držiteľ preukáže, že vozidlo neriadil on, ale iná osoba?
ak je táto osoba
A.Občanom SR
B Občanom EÚ, ale nie SR
C.Občanom štátu  mimo Európskej únie. Čo sa bude vyžadovať po držiteľovi, ak ten občan nebude ochotný ísť vypovedať?

Nasleduje dlhá odpoveď, v ktorej sa polícia snaží za každú cenu vyhnúť priamej odpovedi.

Odpoveď na Vašu otázku zakotvil zákonodarca v § 139d ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o premávke"). Z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia konania o priestupku (nasledujúceho po včasnom oznámení mena, priezviska a adresy pobytu vodiča), v prípade existencie požičovnej zmluvy alebo akéhokoľvek iného hodnoverného a preukázateľného dokumentu, z ktorého vyplýva, že vodičom môže byť len jedna, konkrétna osoba, je vhodné túto priložiť už pri podávaní odporu proti rozkazu o uložení pokuty. Na tento dôkaz bude v konaní o priestupku prihliadať príslušný orgán Policajného zboru. V danom prípade nie je rozhodujúce štátne občianstvo vodiča.

moja skrátená doplňujúca otázka

Za nesprávne podaný odpor hrozí držiteľovi 30,- €, tak by bolo vhodné detailne popísať, čo konkrétne polícia bude robiť v prípade, ak držiteľ dodá kontaktné údaje?

Na Vašu otázku sme zodpovedali v predchádzajúcom liste, upresňujeme, že konanie o subjektívnej zodpovednosti vodiča (ktorého v tomto prípade oznámil držiteľ vozidla) je konaním, ktoré bolo i pred zavedením objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla dostatočne upravené v príslušných právnych predpisoch, predovšetkým v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, kde okrem iného je zákonodarcom popísaný spôsob objasňovania priestupkov (§ 58 a nasl. citovaného zákona). Objasňovanie priestupkov je dlhoročne praktizovaný spôsob obstarávania podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu. V majoritnej väčšine prípadov sa tak nepredpokladá problém spojený s neznalosťou orgánu Policajného zboru objasňovať priestupok. Správny orgán podľa § 39 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, toto vyhlásenie je však len jedným z podkladov, ktoré slúžia k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci. V súvislosti s uvedeným Vás upozorňujeme na skutočnosť, že jedno zo základných pravidiel správneho konania vyjadrené v § 3 ods. 5 správneho poriadku, a teda, že správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely, nikdy nemôže byť nadradené individuálnemu posúdeniu veci v konkrétnom prípade. Na základe takéhoto stavu Vám boli v predchádzajúcej písomnosti uvedené príklady dôkazných prostriedkov, na základe ktorých bude správny orgán rozhodovať o zodpovednosti za priestupok. Konečný výpočet týchto dôkazov však stanoviť, s poukazom na rozmanitosť riešených prípadov, nemôžeme.

V skutočnosti to však prebieha tak, že ak sa polícii nepodarí kontaktovať danú osobu, alebo osoba nereaguje, ktorú držiteľ uviedol ako priestupcu, tak znova požaduje pokutu už plnej výške od držiteľa vozidla.

Ak je osoba príslušníkom SR, tak máte šancu sa pokuty zbaviť, pretože si skutočného priestupcu  môžu predvolať. Avšak ak je cudzím štátnym príslušníkom, tak je to veľmi problematické. Ešte ak je občanom ČR, tak možno. Ale ostatné, len prípade, že by písomné vyhlásenie bolo hodnoverné. Jedine, žeby list bol dvojjazyčný a bol by odoslaný buď doporučene, alebo elektronicky podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

Podľa mňa by bolo najlepšie, ak by sa požičanie vozidla, polícii mohlo hlásiť vopred.

Zorné body systému budú umiestňované v súlade s § 9 ods. 3 vyhlášky (miesto, kde má vodič povinnosť zastaviť vozidlo).

V drvivej väčšine bude záznam zo zadnej časti vozidla, takže držiteľ sa ťažko obráni, že vodičom nie je on, keďže nie je povinnosť pri dokumentovaní priestupku  vyfotografovať osobu, ktorá riadi vozidlo. Dokonca aj vtedy ak by ste  preukázali, že v danom čase ste boli na inom mieste.

Asi máte pocit, že to tak celkom je celé neisté, ale predstavte si, že na odvolanie máte 14 dní a žiadne informácie, ktoré by Vám jednoznačne  ukázali, či bude odvolanie úspešné.

V danom momente sa nečudujem, ak vznikajú rôzne formy podnikania:  "vybavíme to za Vás."

2. časť váženie

Pri čítaní PR článku som si všimol podivných informácií typu: "meranie hmotnosti sa bude vykonávať cestnými rýchlomermi" a podobne, takže som PZ priamo spýtal ako bude prebiehať automatické váženie. najmä s ohľadom na poloprázdne cisterny.

Vzhľadom na nezrozumiteľnosť otázky, vo všeobecnosti uvádzame, že doposiaľ neboli do verejného obstarávania zaslané technické špecifikácie váh na automatizované váženie. Policajný zbor tak v súčasnosti ešte nedisponuje takýmito váhami na automatizované váženie.

Odpoveď ma prekvapila, tak som opakovane spýtal: "takže aký podklad na uloženie správneho deliktu za prekročenie maximálnej bude polícia používať,  najmä ak hrozí sankcia až 798 € . Alebo je to  jednoducho v súčasnosti nevykonateľné ?

 

Áno, tak ako sme sa vyjadrili v predchádzajúcom liste, Policajný zbor v súčasnosti zatiaľ ešte nedisponuje váhami na automatizované váženie.

Čo sa týka poloprázdnych cisterien, nechcete aby som Vám dodával napríklad naftu? :-)

3. časť  stopka

Otázka k zastaveniu na stopke. Po aký čas musí vozidlo zastaviť (rýchlosť 0 km/h), aby to bolo  merateľné resp. schopnosť systémov merať zastavenie.  (býva okolo 0,33 sek, radar  1 sek)

Rovnako aj znalosti pravidiel cestnej premávky pojednávajúce o jazde cez križovatku, ako aj jej reálny prejazd sú súčasťou základných predpokladov držby vodičského oprávnenia a zákonodarca dostatočne tieto situácie a ich riešenie popísal v § 20 zákona o cestnej premávke, pričom podrobnosti sú uvedené v čl. 2 ods. 2 II. dielu prílohy č. 1 k vyhláške, kde sa uvádza význam dopravnej značky č. P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde!". V súvislosti s uvedeným uvádzame, že rovnako ako v bode 5 ešte nebola vyhotovená technická špecifikácia na verejné obstarávanie systému dokumentujúceho porušenie tohto pravidla cestnej premávky, v súčasnosti sa takéto porušenie dokumentuje individuálne za prítomnosti policajta, rovnako ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

 

Polícia prehrala na najvyššom súde spor, kde sudca jasne povedal, že nezastavenie na stopke z pohľadu policajnej hliadky je subjektívne a kedže rýchlosť je merateľná veličina, priestupok treba  objektivizovať.

Nič viac, nič menej. Súdne rozhodnutie, zrejme obletelo políciu oblúkom. Ten kto sa nepoučí z vlastných chýb, je odsúdený na to, aby ich zopakoval. Teda až na to, že trovy konania zaplatíme my občania.

Mali by sa radšej inšpirovať systémom viacerých kamier v ČR.

4. časť znalosť nepresnosti merania rýchlosti

Opýtal som sa polície na efekty nepresnosti merania rýchlosti a ich znalosť.

Tak, ako sme uviedli v predchádzajúcom liste, Policajný zbor vykonáva meranie rýchlosti podľa návodu na obsluhu rýchlomeru, kde je uvedené, že presnosť merania rýchlosti idúcich vozidiel cestným rýchlomerom je daná najväčšou dovolenou chybou rýchlomera.

Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením § 30 písm. b) a § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal podľa § 11 ods. 1 citovaného zákona rozhodnutie o schválení typu meradla pre každý merač rýchlosti, ktorým Policajný zbor vykonáva meranie rýchlostí vozidiel. Slovenský metrologický ústav tak potvrdil, že merače rýchlostí vyhovujú svojimi technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným vyhotovením požiadavkám na daný druh určeného meradla ustanovenými v prílohe č. 31 „Cestné rýchlomery" vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Overenie meradla sa vykonáva podľa položky 2.2.1 prílohy č. 1 citovanej vyhlášky pravidelne v jednoročných intervaloch.

Z certifikátov typu meradla ani z certifikátov o overení meradiel a ani z citovaných právnych predpisov nevyplýva povinnosť prihliadať na iné ako najväčšie dovolené chyby merania rýchlosti a to pre väčšinu druhov meračov rýchlostí pre hodnoty rýchlosti do 100 km/h ± 3 km/h a pre hodnoty rýchlosti na 100 km/h ± 3% z meranej rýchlosti.

Ak by takáto informácia nepostačovala, je potrebné sa obrátiť na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie alebo spoločnosť ZTS Elektronika SKS s.r.o. Nová Dubnica, vykonávajúca pre Policajný zbor školenia z obsluhy, servis, profylaktiku a zabezpečujúca overenia týchto prístrojov

Napriek tomu, že verejnosť je ubezpečovaná, že sa jedná iba o ± 3 km/h resp. %, nie je to však tak.

Zariadenia nie sú "dummiesvzdorné".

Doporučujem polícii, vo vlastnom záujme, nalistovať aj ostatné strany v návode, kde sa o takých efektoch, ktoré mnohonásobne prekračujú najväčšiu dovolenú chybu, píše.  

M e t o d i c k ý p o k y n ředitele služby dopravní policie Policejního prezidia ČR

V prostoru měření, tj.+/-100od osy antény nesmějí být překážky, které by zasahovaly do anténního diagramu radarové hlavy a mohly způsobovat rušivé odrazy vysílaného signálu. Takovými překážkami jsou zejména sloupy pouličního osvětlení, dopravní značky, zábradlí, zvýšený tramvajový pás apod.

Přítomnost nežádoucích odrazů signalizuje vícenásobné měření téhož vozidla, případně velký počet měřených vozidel. V takovém případě je třeba snížit dosah měřiče rychlosti, případně zvolit jiné měřící stanoviště.

článok hn.ihnend.cz
Laboratorní podmínky při schvalování měřicích zařízení se navíc mohou od praktického používání lišit. Jak ukázal test německého autoklubu ADAC, chyby jsou ve skutečnosti mnohem dramatičtější, než je zákonem tolerovaná odchylka.

A pokračoval by som návodom na obsluhu Rameru AD9. 1x, 2x, 3 x reflexiu.

K tomuto by som chcel uviesť aj vyjadrenie úradu pre normalizáciu a metrológiu:

Postupy, metódy a interné metodiky na používanie cestných  rýchlomerov  si rieši  interne Ministerstvo vnútra Slovenskej  republiky  (MV SR) vo svojej kompetencii, preto Vám odporúčam,  aby ste svoje dopyty  smerovali  na  tento  rezort. 9.7.2013 značka 2013/900/003540/01449.

Bolo by vhodné si prečítať aj typové schválenie napríklad LTI 20/20 trucam

Z vyjadrenia úradu pre normalizáciu a metrológie pod značkou 2014/900/000409/00138

TSK 162/09-013 je uvedený vzťah medzi najväčšou dovolenou chybou a uhlom merania.

V popise meradla je napísané: pre zabezpečenie správnosti nameraných hodnôt v rozsahu najväčšej dovolenej chyby musí operátor merania zabezpečiť uhol merania menší ako je uvedené v špecifikácii. t.j. menej ako 5°.

Takisto sa ústav jednoznačne vyjadril, že certifikáty LTI 20/20 trucam su platné iba do 5°.

Takže vidíme, že polícia je len začiatku ako som povedal minule, mali by vedieť, že problém existuje.

Teda aj to čo by môže byť objektívne posúdené, je políciou nezvládnuté.  Začínam mám pocit, že je to nejaký strach polície z moderných systémov riadenia, že by ako úradníci boli postihnuteľní, ak by existovala rozhodovacia schéma respektíve by sa to akože nemohlo vybaviť, čím by prišli o časť individuálnej moci.

Pán minister bol ministrom 2006 - 2010 a  2012, dokopy 6 rokov, ale najprv by ste sa mal pozerať do vlastných radov, pretože vyberanie pokút, ktoré sa začínajú rovnať pokute za nehodu, nie je hlavným cieľom ministerstva. Navyše, vysoké pokuty zvyšujú riziko korupcie, alebo rôznych súdov, lebo sa to oplatí.

Môže sa zdať, že blogovanie, respektíve aktivita nemá význam avšak, všimnite si novinky. pokutový lístok.

Myslíte, že by dobrovoľne?-:), Teraz už vedia, že najväčšiu dovolenú chybu treba odpočítať. žiadne, že mohlo to byť aj plus 3 km/h. Takže pán minister policajti už čakajú len na Váš pokyn aj pri ostatných nepresnostiach.

.

http://img.topky.sk/big/1293425.jpg/jan-carnogursky-rychlost-mlynska-dolina-pokuta-.jpgzdroj topky.sk

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.


Už ste čítali?