Je Objektívna zodpovednosť skôr zákonom pre oligarchov?

Autor: ľubomír drinka | 16.1.2014 o 14:30 | (upravené 24.11.2014 o 16:50) Karma článku: 5,95 | Prečítané:  2626x

Dobrý deň. Pán vodič dopustili ste sa priestupku, alebo to dáme radšej na firmu? Viete, nepriznáte kto riadil vozidlo, iba dostanete pokutu za správny delikt. Nezapíše sa vám to do evidencie vodiča. Ani nemusíte ísť na preskúšanie a ani k psychológovi. Tak čo poviete, nenájde sa na kávu? Zákonodarca asi nepomyslel na tých 27 v roku 2011 a 36 v roku 2012 príslušníkov dopravnej polície, ktorí boli obvinení z trestného činu (správa o tr. čin. PZ 2012). Celkovo býva obvinených cca 150 príslušníkov PZ. Ako sa v praxi, prejaví zákon o objektívnej zodpovednosti? To sa pokúsim rozobrať.

Zákon o objektívnej zodpovednosti v takej podobe v akej je, sa úplne míňa účinkom. Podľa dôvodovej správy mal mať za cieľ:

- prijať také opatrenia, aby úmrtnosť na cestách zostala na čo najnižšej úrovni,

- presadzovať, aby výkon právomocí polície ešte viac smeroval k ochrane všetkých slušných vodičov a nekompromisnému postihu hrubosti, arogancie a pirátstva na cestách,

- prijať jasné pravidlá na obmedzenie voľnosti v rozhodovaní pri výbere pokút za priestupky v cestnej premávke,

- nemotivovať Policajný zbor k maximalizácii výnosov pokút za dopravné priestupky.

1. Ak sa správny delikt  nebude zapisovať do evidencie priestupkov vodiča aký výchovný efekt to  má ? Dokonca sa nemôže odobrať vodičský preukaz. Zákonodarca to považuje dokonca za výhodu.

Riešenie zisteného porušenia pravidiel cestnej premávky v rámci objektívnej zodpovednosti bude mať viacero výhod oproti vyvodzovaniu subjektívnej zodpovednosti vodiča. Najvýznamnejšími sú nemožnosť uložiť zákaz činnosti viesť motorové vozidlá a nemožnosť zápisu priestupku vodiča do evidencie vodičov, čím sa nebudú vyvodzovať ani ďalšie povinnosti vodiča, najmä vo vzťahu k preskúšaniu odbornej spôsobilosti po spáchaní troch porušení pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, ak za toto porušenie bola uložená pokuta nad 60 eur. Taktiež nemôžu byť uplatnené ani iné dôvody na preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo preskúmanie zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti podľa § 91 zákona o cestnej premávke.

 

2. No to práve naopak, ten kto na to bude mať, bude ešte arogantnejší. Však sa to nejako vybaví. Bohatému človeku dovolí legálne porušovať predpisy bez trestného postihu.

3. Povedzme ak sa dorieši chybovosť meraní.

4. No však tým, že ponecháme len finančnú sankciu a ako sa v dôvodovej správe píše budú trestané latentné priestupky a navyše poplatok  za odvolanie sa zvýšil zo 16 na 30 eur,-(pokiaľ bude uznaný vinným), tak  práveže jediným výsledkom bude maximalizácia výnosov s čo najmenšími nákladmi.

Zákon predpokladá, že polícia má všetky merania objektívne zvládnuté. Ako som preukázal, v blogoch o meraní rýchlostí, je potrebné aspoň vedieť, že existuje nejaká cesta po ktorej sa treba vydať. Nie zatvárať oči pred realitou.

Alebo je to zámer? Aby tí s dobrými právnikmi, alebo kamarátmi vyviazli bez pokuty?

V niektorých štátoch sa považuje samotný správny delikt za scestné riešenie. V takejto právnej úprave je to scestné na druhú.

Dôvodová správa je napísaná za ministra Daniela Lipšica. Je to právnik a nevidel problém v nerovnosti prístupu? Alebo to znamená, že ministerstvo vnútra si robí čo chce, nech už ho riadi ktokoľvek?

Správny delikt totiž umožňuje, ak sa človek neodvolá, zaplatiť len 2/3 z vymáhanej čiastky a považuje sa to za zaplatené v plnej výške.


Výška pokuty za správny delikt držiteľa vozidla pritom nie je závislá od výšky už ustanovených pokút za priestupok, nakoľko ide o úplne nový druh povinnosti a prípadného porušenia povinnosti (správny delikt). Naproti tomu, v konaní o priestupku vodiča nemožno upustiť od výkonu časti pokuty tak, ako je to u správneho deliktu držiteľa vozidla (pozitívna motivácia upustenia od platby 1/3 pokuty pri jej riadnom, včasnom zaplatení).

Z dôvodu vyššie uvedenej možnosti uhradiť 2/3 pokuty v lehote na podanie odporu (pozitívna motivácia) sú pokuty v návrhu zaokrúhľované na sumy deliteľné tromi bezo zvyšku.(zdroj dôvodová sprava)


Ak sa odvoláš, hrozí ti už nie 16 eur podľa § 79 priestupkového zákona, ale 30 eur podľa zákona o správnom delikte. Ako som uviedol v siahodlhom blogu a poukázal na vyberanie poplatku §79, ktorý je proti základným ľudským právam, som vtedy upozornil, že sa určite zvýši na dvojnásobok. Myslím si, že toto je len  taká predohra, aby sa potom mohli odvolať na zosúladenie poplatku na 30,- eur.

Navyše pokuty ani tarify nie sú rovnaké. V niektorých dochádza k poklesu, u niektorých k nárastu o  65 %.

tabulkapokut3.JPG


zdroj údajov pre tabuľku článok auto.sme sadzobník pokút

Časť od 61 do 75 km/h stĺpca podľa  sadzobníka pokút. Som urobil interpoláciou na základe § 22 priestupkového zákona kde sa hovorí, že najvyššia pokuta v rozkaznom konaní je 800 €.

 


 

 

Čo je proti ustanoveniam správneho poriadku.

Základné pravidlá konania

§3

(5) Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Správne orgány dbajú o toaby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Zákon diskriminuje na základe toho, ako sa priestupok zistil. Môže sa argumentovať, že ak sa zistí skutočný priestupca, postupuje sa potom podľa priestupkového zákona. Avšak kto sa prizná, všakže ak aj prekročenie rýchlosti o 100 km/h, nejde do evidencie vodiča?

Ďalej uberá možnosť jedného odvolania. Voči blokovému konaniu sa môžete odvolať bez hrozby poplatku v prípade, že budete uznaný vinným. Aj z toho dôvodu by sa mal poplatok za nedôvodné odvolanie voči správnemu deliktu 30,- € vypustiť.

Navyše správne delikty nejdú do štatistiky priestupkov, takže po čase sa môže začať umelo znižovať počet priestupkov. Za čo samozrejme budú mať funkcionári prémie a možno  budú aj povýšení za dobré výsledky na svojom úseku.


S poukázaním na tieto výhody, ako aj na vysokú závažnosť niektorých skutkov a ich následkov na živote či zdraví účastníkov cestnej premávky, je výška pokuty pri niektorých porušeniach pravidiel cestnej premávky vyššia ako pri aplikácii blokového konania pri vyvodzovaní subjektívnej zodpovednosti za protiprávny skutok (§ 22 ods. 3 zákona o priestupkoch), avšak v žiadnom prípade z dôvodu objektivity táto neprekročí maximálnu možnú výšku pokuty inak ukladanej za priestupok (§ 22 ods. 2 zákona o priestupkoch).(zdroj dôvodová sprava)


1) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise3c)alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo obce o 30 km.h-1 a viac,

2.c) písm. e), g) až i) možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,

3) V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až i) pokutu do 650 eur, podľa odseku 1 písm. j) do 1 000 eur, podľa odseku 1 písm. k) do 150 eur a podľa odseku 1 písm. l) do 50 eur. V rozkaznom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až i) pokutu do 650 eur a podľa odseku 1 písm. j) do 1 000 eur.

Uvediem ďalšie problémové prípady.

1. Ako sú riešené  služobné autá štátnych zamestnancov. Ak sa napríklad vedúci odboru sám neudá, komu sa to pripíše? Štátu?

2. Povedzme, že majiteľ dopravnej firmy zaplatí za svojho vodiča a sankciu bude vymáhať strhnutím z výplaty. Nie je teda zaručená právna istota. Tento človek už nemôže podať odpor.

Čo ak bude  chcieť namietať, že rýchlosť patrí inému vozidlu?

3. Návrhy dopravného analytika Jozef Drahovského na zlepšenie zákona neprešli. Takto môže ostať čierny peter v rukách leasingoviek, alebo požičovní, pretože firma, ktorá mala auto prepožičané, zanikla.

4. Ako bude riešený prejazd na červenú? S ohľadom na to, že vodič by už  nedokázal včas zastaviť. Čo ak v práve momente, keď prešiel, skočila červená. Jedna fotka nestačí. Respektíve bude musieť byť v správe uvedené s akou toleranciou sa počítalo.

5. Obdobne u stopky. Stačí zastaviť kolesá resp. auto na 200 ms, na sekundu ? A čo ak zastavil ako druhý v poradí a mal pritom náležitý výhľad a už druhý krát nezastaví? Na kom bude dôkazné bremeno? Prečo to nie je verejne známe? Alebo zase dobrí právnici ?

6. Meranie hmotnosti. Budú automatické merače? Ako ten merač asi vyhodnotí poloprázdnu cisternu ?

Čo sa stane ak správne delikty nesprávnou inštaláciou zariadení presiahnu číslo 10000 denne.

Ako som ukázal na príklade policajnej pumy, nie je v polícii dostatočné povedomie a znalosti limitov zariadení.

Je spísaná metodika? Tak sem s ňou.

Polícia nám stále predkladá, že pokuty sú jedinou cestou na zlepšenie nehodovosti.

Je to naozaj tak, alebo je to ilúzia, ktorá sa rokmi usadila v hlavách úradníkov?

To by predsa všetci vinníci nehôd, museli mať na rováši najviac priestupkov, alebo by už teraz museli sedieť v base.

Vysoká rýchlosť patrí k príčinám 1/7 nehôd, ale koľko z nich bolo aj prekročením povolenej rýchlosti?  Však pod formulku neprispôsobil rýchlosť vozidla stavu a povahe vozovky a svojim schopnostiam, sa dá zamiesť aj 30 - 40 km/h rýchlosť na nespevnenej ceste.

Prečo sa peniaze neakumulujú na opravu nebezpečného úseku a zmenu dopravy, alebo komunikácie, podľa toho tam, kde sa pokuty vyberajú? Nemôžete predsa tvrdiť, že na to nemáte peniaze a pritom ste vybrali 22 miliónov eur. Alebo treba pripomenúť svojho času neslávnu zlatomoraveckú cestu?

Je tento zákon postavený  pre majiteľov firiem a maximalizáciu zisku, alebo na zníženie nehodovosti?

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.


Už ste čítali?