Je pravda za poplatok?

Autor: ľubomír drinka | 26.11.2013 o 8:06 | (upravené 6.12.2015 o 8:23) Karma článku: 4,73 | Prečítané:  1046x

Poplatkom za priestupkové konanie sa zaoberám asi dva roky. Niekde pri tvorení priestupkového zákona sa akosi pozabudlo na čo má priestupkové konanie slúžiť.

paragrafodolár

paragrafodolár

Možno to ani zákonodarca pôvodne tak nechcel, ale MINV si povedalo, že ho to oprávňuje vyberať poplatok za priestupkové konanie vzniknutého na základe odvolania. Problém je, že na prvý aj druhý aj na tretí pohľad to vyzerá  vcelku logické a správne. Avšak, takpovediac morálna autorita by takýto poplatok, označila za protiústavný a proti základným ľudským právam. Ja  som sa domohol oprávnene, ale mám zaplatiť. Vy  viete, že ste urobili priestupok, ale nie v takej miere ako je vám pripisovaný. Ale postupne pri komunikácii s GP som dospel k názoru, že by nemal poplatok ani vtedy, ak ste uznaný vinný z priestupku. Možno to budú silné slová, ale aj Hitler, všetko čo urobil,  urobil podľa zákona. Takých situácii bude veľmi veľa, a preto sa štát silou mocou bude brániť tomu aby sme sa ako občania domáhali skutočne správneho postupu. Koľko teda stojí pravda?Určite by sa dalo polemizovať aj o iných poplatkoch, ale musíme ísť na to salámovou metódou. Ak dokážeme jeden, potom bude jednoduchšie poukázať na ostatné.

 

Je to určitý začarovaný kruh. Tí čo rozhodujú podľa zákona sa neriadia jeho duchom, ale podľa určitej výhody pre potreby štátu. Aby so použil príklad. Ruleta sa Vám môže zdať spravodlivá, ale keď sa bližšie pozriete, šanca nie je 50:50, ale vďaka „nule" sú šance 49:51. MINV si postupne zvyšuje šance rôznymi podrazmi na občanovi, napr. neposkytovaním celého skutkového stavu, prípadne začne niektoré práva a dôkazy prehliadať a vysvetľuje si správny poriadok tak, ako to vyhovuje k momentálnej situácii. Nikto nevidí problém v tom, ak sa s vašimi námietkami konkrétne nevysporiada, aj keď to určuje zákon.

Zoberme si Tzv. poučenie: odvolanie podajte do 15 dní na KDI Krajského riaditeľstva.

Správny zákon §47, (4) Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán  kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom. Už tu vzniká určitá diskriminácia a možnosť nesprávneho poučenia resp .toho, že obvinený nie je poučený vôbec.

1.       Chýba tu kompletná adresa pracoviska. Môže ich byť viacej a zavše majú podobné názvy. Nie každý rozumie komplikovaným názvom správnych orgánov

2.       Môžete totiž podať odvolanie aj elektronicky scanom s podpisom(emailom, faxom), ale v poučení kontakt nenájdete ani sa nedozviete s poučenia o takej možnosti.(už iba Z.E.P.)

3.       Či už Vám potom úmyselne, alebo neúmyselne podajú nesprávnu adresu pracovníci, ktorí nemajú tušenia kam to máte poslať a zároveň, tak aby ste aj vy mali doklad o doručení.

4.       Šablóna nie je opatrená žiadnym registratúrnym číslom ani číslom verzie. To jest používajú sa neoficiálne dokumenty a postupy, ktoré nie sú zvalidované a nikto ich nepreveruje, či sú v súlade stým ako majú správne vyzerať. Preto nie je možné vlastne podať námietku voči tomu ako poučenie vyzerá, pretože zákon len vymenúva, čo má byť v rozhodnutí resp. poučení, ale neobsahuje praktické informácie.

5.       Prakticky Vám dajú očesanú informáciu. Áno môžete sa odvolať, ale nepovieme Vám presne ako, lebo potom by sa ta dala vyvodiť konkrétna zodpovednosť a zároveň  by nám to vzalo možnosť úmyselne, alebo nedopatrením odvolanie stratiť.

Poviete si :"však razítko na pošte je to pravé." Ale koľko tých doporučených listov nakoniec bude? Je dosť možné, že takéto malé poplatky prevýšia výšku Vami domáhanej pokuty. A aký mate doklad, že ste poslali odvolanie proti práve tomuto priestupku. A čo keď ich máte viac.  Dá sa neskôr dokázať, že ste práve toto odvolanie podali včas? Ťažko. Ak sa orgán rozhodne, že ho neprijme, už nie je možné nejakým vierohodným spôsobom preukázať, že ste ho poslali.

Ja som chcel  podať emailom priamo cez poštového klienta, aby som mal výpis o doručení. Oficiálny mailový kontakt však nie je. Dá sa poslať cez stránku MINV, ale jednoduchšie ho nájsť cez google ako cez ich stránku. Tomu maličkému okienku sa váš dlhší text nepáči a odmietne ho poslať. Musíte spraviť prílohu. Teda odvolanie na prvú stranu napísať počet strán a každú stranu očíslovať a napísať dátum. Každú stranu vytlačiť podpísať a naskenovať do pdf a podpísať zaručeným elektronickým podpisom alebo bez Z.E.P. a od troch dní to prísť osobne podpísať. Avšak okrem toho, že vám oznámi, že podanie bolo prijaté, opäť nemáte v ruke žiaden dôkaz. Dokonca som oslovil Telekom,  ale nemajú možnosť, ani keby stým MINV súhlasilo vydať potvrdenie o doručení.

Napriek obštrukciám, ľudia sa zrejme  domáhali svojich práv pričasto, tak si MINV prisvojilo poplatok za priestupkové konanie začatého na návrh, aby tým odplašilo ľudí od domáhania sa preskúmania zákonnosti, udelenia blokovej pokuty.

Je to určitá vypočítavosť a chladná kalkulácia MINV, aby ste rozmysleli, či sa vám oplatí domáhať sa spravodlivosti.

§ 79 Je tak formulovaný, že ak zavrieme oči nad všetkými ostatnými zákonmi a ustanoveniami, dá sa použiť na vyberanie poplatku za odvolacie konanie, rozumej ústneho 1. priestupkového odvolacieho konania

§ 79 sa má týkať iba sporu dvoch občanov, kde obvodný úrad (ODI, KDI), alebo obec vystupuje ako rozhodujúci správny orgán (nie ako navrhovateľ). Ten poplatok má slúžiť na to aby odradil občanov od unáhlených podaní, v prípade, že navrhovateľ podá žiadosť oprávnene, nič neplatí, ale  naopak platí uznaný z priestupku.

1.

ČASŤ III

KONANIE O PRIESTUPKOCH

§ 79

Náhrada trov konania

(1) Občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, ako aj navrhovateľovi, ak bolo konanie začaté na jeho návrh zastavené podľa § 76 ods. 1 písm. a), b), c) alebo j), uloží sa povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním priestupku. Trovy konania sa uhrádzajú paušálnou sumou, ktorú ustanoví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2) Povinnosť uhradiť trovy konania nemožno uložiť v blokovom konaní (§ 84), ani v rozkaznom konaní (§ 87).

(3) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania podľa odseku 1 celkom alebo čiastočne upustiť.

(4) Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Neviem, kto píše takéto zákony, ale miesto toho aby jednoznačne povedal, ktoré konanie má na mysli použije všeobecné slovo konanie a všetci sa majú domyslieť, že sa jedná o priestupkové konanie, pretože sa to nachádza v časti III konanie o priestupkoch a použije rovnocenné ustanovenie (2), (3), ktorým sa časť (1) konaní vylúči. Zároveň sa na ne odkazuje Zákon o správnych poplatkoch - Zákon č. 145/1995 Z. z. - úplné znenie

§ 4

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch, 3)
c) o slobodnom prístupe k informáciám.

3) je odkazom na § 79

Zákonodarca svojím spôsobom myslel na to, že by mal ponechať možnosť správnemu orgánu od trov konania upustiť. Vlastne preto, že si nemožno predstaviť všetky možnosti, kedy by nemal mať na to  morálne právo.

To je prvý bod, že nie je všetko úplne tak jasné ako sa na prvý pohľad zdá.

2.

Mne sa zdalo, že ustanovenie § 79 (4) je možné použiť ak sa stane úradnícky omyl napr. vplyvom nedostatočných vedomostí  policajtov sa domáhate oprávnene časť viny ste si ochotný priznať, ale nie v takej výške ako Vám bola daná.  Ani ODI ani KDI ani okresná GP či krajská GP nevidí problém v tom, že mám zaplatiť poplatok za chybu policajtov. Ako som zisťoval na internete, toto ustanovenie sa využíva, len v tom prípade ak by u danej osoby bol predpoklad, že vymáhanie poplatku by bolo nevymáhateľné z dôvodu finančnej insolventnosti vinného. Neviem prečo sa využíva práve na toto. Na to predsa slúži iný zákon o hmotnej núdzi v spojitosti s exekútorským zákonom.

Povedzme si otvorene, ktorý úradník alebo prokurátor použije takéto ustanovenie, ak nikto predtým ho nepoužil? Používanie zaužívanej právnej praxe je častejšie ako rozhodovanie na základe zákona.

O.k. asi by bolo potrebné nechať to na ústavný súd aby to rozhodol k čomu sa má také ustanovenie vlastne využiť. Poďme ďalej.

3.

Ak si všimnete, aj keď ustanovenie § 79(1) hovorí jasne o poplatku, tak ďalšími ustanoveniami a zákonmi je možné ho obmedziť, alebo dokonca negovať.

Priamo v priestupkovom zákone sa nachádza ustanovenie, ktoré vylučuje aj odvolacie konanie. Problémom je, že jeho formulácia nie je taká jednoznačná ako v prípade§ 79(2).

Aby sme osvetlil čo má na mysli slovom konanie musíme sa pozrieť aké druhy priestupkových konaní máme.

1.      Blokové konanie

2.      Rozkazné konanie

3.      Ústne konanie s poplatkom podľa  §79(1)

4.      Odvolacie konanie (bez poplatku)

5.      Konanie začaté na návrh

6.      Spoločné konanie

7.      Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

ČASŤ III

KONANIE O PRIESTUPKOCH

Začatie konania

§ 67 (1) Priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, ak nejde o priestupky, ktoré sa prejednávajú len na návrh (§ 68 ods. 1

Aby sme to lepšie pochopili spojme §67 (1) a § 79(1)

Priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, ak nejde o priestupky, ktoré sa prejednávajú len na návrh. Občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, ako aj navrhovateľovi, ak bolo konanie začaté na jeho návrh zastavené podľa § 76 ods. 1 písm. a), b), c) alebo j), uloží sa povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním priestupku.

Myslím, že z toho viac vyplýva, že poplatok sa vzťahuje len na priestupkové konanie začatého na návrh, ale prečo to tak je si možno uvedomí len zopár ľudí nie laik ako ja až po roku skúmania rôznych zákonov.

Dôležité slovo je totiž úradná povinnosť, je niečo čo vyplýva z toho kam je daný pracovník v štátnej službe zaradený. Ak niečo vyplýva zamestnancovi štátu z úradnej povinnosti znamená to, že už je predplatené tým, že platíme dane. Totiž úradná povinnosť je aj činnosť súvisiaca so všeobecne záväznými predpismi a tá je zo zákona od poplatkov oslobodená.

4.

Na oslobodenie nejakého úkonu spod poplatku je potrebné splniť dve podmienky.

Platná právna úprava vyjadrená v ustanovení § 4 ods 3. zákona 4 145/1995 Z.Z. vymedzuje pre oslobodenie od poplatkov dve zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené kumulovane

1. musí sa jednať o úkon súvisiaci s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. úkon, súvisiaci s vykonávaním všeobecne záväzného právneho predpisu sa musí vzťahovať na jednu z troch oblastí verejného práva taxatívne vymedzeného zákonom.

ak sú obidve podmienky kumulatívne splnené, potom sa jedná o obligatórne oslobodenie úkonu od správneho poplatku.

Neposlednom rade je potrebné poznamenať, že v zmysle ustálenej štrasburskej judikatúry má priestupkové konanie charakter trestného konania. (Citácia z rozhodnutia GP)

Priestupkové konanie je špeciálnou formou správneho konania. Čiže je to zároveň oblasť verejného práva (jus publicum). Patrí sem ústavné právo, trestné právo a správne právo, pracovné právo (len sčasti) a finančné právo.(zdroj wikipedia).

Ako vidíme obe podmienky sú splnené a nie je dôvod taký poplatok vyberať.

P.S. 2015: Slovným spojením "úhrada trov konania", však MINV obchádza pojem poplatok.

5.

§ 51

Všeobecné ustanovenie

Ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní.4)

Ako ďalšiu nedôslednosť zákonodarcu ak by naozaj myslel, že poplatok sa vzťahuje aj na odvolacie priestupkové konanie tak by to mal uviesť v štvrtej časti/ Oddiel 1/ Odvolacie konanie t.j. § 81, §82 respektíve Ústne pojednávanie § 74. V danom oddiele nie je uvedené, že sa vzťahuje naň správny poplatok ani sa na § 79 neodkazuje.

2015 tak pardon oprava:  odvolacím konaním je myslené iba konanie nasledujúce po ústnom § 74. Odvolacie konanie je bez poplatku.

§ 82

V odvolacom konaní správny orgán nemôže zmeniť uloženú sankciu v neprospech obvineného z priestupku, ak nezistí nové podstatné skutkové okolnosti.

Určitým farizejstvom by som nazval slovo resp. označenie poplatok.

Nech sa nazýva finančný postih akokoľvek, jedná sa tiež sankciu za to, že ste vzniesli námietku voči postupu a zákonnosti zistenia priestupku. Toto samozrejme  pred zákonom neobstojí, lebo to čo je dané zákonom je zákonné.

Ale obstojí samotný zákon pred ústavou? Podľa mňa nie.

 

6.

Účelom Charty 77 bolo, aby sa dodržiavali základné ľudské práva, ktoré paradoxne podpísal  sovietsky zväz výmenou za zníženie počtu jadrových zbraní. Vtedy si predstavitelia ZSSR povedali, čo tam po nejakom záväzku, my si doma aj tak urobíme čo budeme chcieť. Boli veľmi prekvapení, keď vznikli iniciatívy zato, aby sa základné ľudské práva začali dodržiavať. Z mojej skúsenosti mi vyplýva, že buď to nikto nečítal, alebo proste tým štýlom:

" však  polícia má právo obmedziť základné slobody".

Tak napíšeme zákony, ktoré sa nám hodia aby obvinený z priestupku ťahal za kratší koniec .

Ako možnosť brániť svoje práva im dáme našu vlastnú inšpekciu, resp. nech si zaplatí právnika a môže náš žalovať. Však radšej ani žiadny zákon na výkon zisťovania priestupku nenapíšeme alebo v lepšom prípade napíšme na bezvýznamné činnosti metodiku, aby sa náhodou obvinený nemal čoho chytiť, ak daný postup bol vykonaný nesprávne.

Aby to nebolo všetko tak inšpekcia môže konať až potom, čo sa prípad uzavrie, lebo spis je len jeden a oni nemajú možnosť ho preskúmať.

Teraz chcem poukázať, ktoré ustanovenia nám dávajú právo na odvolacie konanie bez poplatku. úhrady trov konania.

Právo na súdnu a inú právnu ochranu (čl. 46 - 50):

  • právo vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom
  • Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.

Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody

Polícia vám už pri blokovom konaní neumožní vyjadriť ku všetkým dôkazom, lebo akonáhle ste vzniesli námietku tak sa urazia a pošlú to do správneho konania. Ak aj ich chcete vidieť, vlastne sa vyhrážajú za to sankciami.

Vzápätí nasleduje tzv. zrýchlené(rozkazné) konanie, ktoré vám neposkytne možnosť vidieť dôkazy, len potvrdí to čo povedal policajt.

Tie dôkazy, ktoré pokladá polícia za jednoznačné, sú až na ústnom konaní. Ak uspejte čiastočne, alebo úplne neuspejete dostane za to sankciu (poplatok za odvolacie konanie). Je to jasne v rozpore s tým, že nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody a to  právo vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom.

7.

Okrem ústavy existuje aj iná  právna  úprava na uplatnenie základných ľudských práv

a oslobodenia od poplatku. Je ten istý paragraf ako som uviedol na začiatku, ale mám na mysli číslo (5)

Predpis č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

§ 4

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

To je lisabonská zmluva a listina základných práv a slobôd.

To jest mať na niečo právo to znamená bez výhrady, bezpodmienečne a  bez sankcie.

Za hovorí aj § 73

Obvinený z priestupku

(1) Občan je obvineným z priestupku, len čo správny orgán vykonal voči nemu prvý procesný úkon. Na takého občana sa hľadí ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím.

(2) Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu ho nemožno donucovať.

Občan nevie dopredu či bude alebo nebude uznaný vinným. Ako hovorí §73(1) hľadí sa na neho ako na nevinného až do právoplatného rozhodnutia o vine. Už len preto nemožno paušálne vyberať poplatok za  vyjadrenie svojho názoru resp.za to, že uvidí dôkazy, alebo spôsob ako boli získané.

 

8.

Ak by som si aj nevšímal tieto spojitosti, tak v prípade zmeny výšky zavinenia, by sa mohlo konanie o priestupku  zastaviť podľa § 76 a urobiť nové priestupkové konanie v ktorom by sa zistil iný priestupok.

 

Zastavenie konania

(1) Správny orgán konanie o priestupku zastaví, ak sa v ňom zistí, že

a) skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je priestupkom,

b) skutok nespáchal obvinený z priestupku,

c) spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku preukázané,

9.

Tento poplatok sa netýka len takýchto jednotlivých priestupkov, ale aj vtedy ak dopredu nie jasný vinník nehody. Napríklad sa čaká na výsledok z testu PC CRASH alebo expertízy na defekt pneumatiky. Vlastne až potom čo sa zistí, kto zavinil nehodu si Vás predvolajú a ako bonus k nemalej pokute za nehodu + 16,- €.

 

Ak ste to celé preskočili až sem, tak skúsim argumentáciu ad absurdum.

MINV

Dobrý deň občan. Posielame Vám šek na úhradu za to, že nevieme dostatočne vyškoliť svojich zamestnancov ako po úrovni vedomostnej ani profesionálnej a zato, že ste na to prišli a preukázali. Bohužiaľ máme síce cez 20000 tisíc zamestnancov, ale nevieme urobiť materiál, ktorý by zabezpečil riadne a spoľahlivé zistenie priestupkov. Žiadame od Vás poplatok za niečo, čo ste už zaplatili v daniach. Ústavu sme síce sľúbili chrániť, ale takto sa to bežne robí.

MINV chladne kalkuje s tým, že malé ukrajovanie zo základných ľudských práv si nikto nevšimne. Teraz "pravda "stojí 16,- €, ale garantujem, že po pár rokoch  a po veľkom množstve odvolaní to ministerstvo financií dvihne na dvojnásobok s argumentom na zaplátanie dier v štátnom rozpočte. Toto je len jeden z mnohých poplatkov, ktoré človeka majú odradiť od toho aby uplatňoval základné práva slobody. Ak si prejdete sadzobník správnych poplatkov a porovnáte so základnými ľudskými právami na prvý pohľad zistíte skutočný rozsah vytvárania nedemokratického štátu za poplatok.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.


Už ste čítali?