Na zaplatenie blokovej pokuty, policajta musíte vyzvať Vy.

Autor: ľubomír drinka | 20.8.2013 o 10:00 | (upravené 24.11.2014 o 16:44) Karma článku: 7,49 | Prečítané:  3725x

MINV som položil 4 jednoduché otázky ohľadom metodiky dychovej skúšky(najmä preto, že sa šíria rôzne fámy, tak najlepšie je ísť ku zdroju) a ako si vlastne predstavujú rovnosť pred zákonom. Prosím dajte emócie bokom a zamerajte sa prosím na právnu povahu veci. Odpoveď je vlastne taká, že zákon nie je, sú len pokyny, takže policajt sa riadi vlastnou úvahou ako vo výške pokuty ako aj tým, či bude riešiť priestupok v blokovom konaní alebo sa dá na správne konanie, aj keď sadzobníkom sú pokuty určené inak. Najprv uvediem 4 otázky a odpovede na MINV a potom sa budem snažiť vysvetliť prečo si myslím, že nerovnaké pokuty sú protiústavné.

 

otázka 1.

1. Vzťahuje sa ustanovenie cestného zákona

§ 137

(2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je
a) jazda pod vplyvom alebo inej návykovej látky,

na všetky druhy vozidiel (motorové, nemotorové vozidlá)?


odpoveď MINV

k bodu 1

Zákonodarca v § 137 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o premávke“) stanovil, že porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa rozumie aj jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Vzhľadom na skutočnosť, že v citovanom ustanovení nie je špecifikovaný konkrétny subjekt, ktorý má viesť vozidlo, ani nie je konkretizované vozidlo, ktoré  má tento subjekt viesť, má sa za to, že sa v danom prípade jedná o všeobecný subjekt – ktorákoľvek osoba, ktorá vedie vozidlo a súčasne o všeobecne charakterizované vozidlo, a teda s odkazom na § 2 ods. 2 písm. v) zákona o premávke, jedná sa o jazdu na motorovom vozidle, nemotorovom vozidle alebo na električke.

 


Priestupkový zákon

§22

1.

d) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu.(0,48 a viac miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu poz. autora).

e) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu 3 a) alkohol ešte nachádza v jeho organizme,

 

2.

b) písm. d) a f) možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov,

Teda pokuta od 200,- sa vzťahuje len na motorové vozidlo, nie na cyklistov a pod.

 

c) písm. e), g) až i) možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov,

 

ale toto už sa vzťahuje od kolobežky po vyklápačku.

 

24.9. 2013 môj názor : písmeno e) pre motorové do 0,48 mg/l, ale nemotorové(bicykel)

už od 0,15 mg/l etanolu na l výd. vzduchu.

 


odpoveď MINV

 

Podľa § 2 ods. 2 písm. v) zákona o cestnej premávke vozidlom sa rozumie motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka.

Zákaz činnosti sa vodičom nemotorových vozidiel neukladá, pretože na vedenie nemotorového vozidla nie je potrebné osobitné povolenie štátneho orgánu.

Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky dopustí ten, kto ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme.


Na základe vyššie uvádzaných skutočností možno skonštatovať, že predmetné ustanovenie zákona o priestupkoch sa vzťahuje aj na vodičov nemotorových vozidiel a z tohto dôvodu im za takéto konanie hrozí podľa § 22 ods. 2 písm. c) zákona o priestupkoch pokuta od 150 do 800 eur.


otázky 2.3.

2. Je možné aby dopravná hliadka neumožnila zaplatenie pokuty na mieste pri zistení alkoholu okolo 0,3 mg/l teda asi 0,6 promile? Informácie sa rôznia, niekde je uvedené, že treba predložiť každý priestupok a v sadzobníku pokút je uvedená pokuta do 50 eur  do 1 promile

(zo sadzobníka pokút 1. Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu hodnoty menej ako 0,48 mg(1 promile) etanolu na liter vydýchnutého vzduchu 50€)
3. Keďže správne orgány musia pri podobných skutkoch prísť k rovnakému trestu, tak Vás žiadam o interné usmernenie, metodiku alebo pokyn, ktorým určujú pravidlá na udeľovanie výšky sankcie za vedenie ako motorového tak i nemotorového vozidla podľa výšky zisteného alkoholu v krvi.

 


k bodu 2 a 3

Podľa § 84 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Blokové konanie je opatrenie majúce povahu rozhodnutia zvláštneho druhu (sui generis). Páchateľ priestupku sa na vyzvanie dobrovoľne podrobuje prejednaniu veci v blokovom konaní. Jeho prejav v tomto smere musí byť jasný a úplný. Nestačilo by len, aby prejavil súhlas s uskutočnením blokového konania, ale musí výslovne súhlasiť aj s navrhnutou výškou pokuty.

 

Hoci to zákon výslovne neustanovuje, zo zmyslu blokového konania vyplýva, že sa uplatňuje pri menej závažných priestupkoch. Jeho účelom je najmä zvýšiť výchovný účinok tým, že páchateľ je bezprostredne po spáchaní priestupku postihnutý blokovou pokutou. Ak orgán oprávnený ukladať pokutu v blokovom konaní uváži ako dostatočný postih uloženie pokuty v blokovom konaní, bude priestupok prejednávať za dodržania ustanovených podmienok v režime blokového konania. Z uvedeného teda vyplýva okrem iného aj to, že nestačí, aby páchateľ priestupku prejavil ochotu zaplatiť pokutu, ale orgán oprávnený ukladať pokutu v blokovom konaní musí dôjsť k záveru, že skutok je spoľahlivo zistený a pokuta uložená v blokovom konaní bude na páchateľa priestupku pôsobiť dostatočne preventívne tak, aby sa v budúcnosti obdobného skutku už nedopustil. Pri neexistujúcom zákonnom ustanovení zákazu prejednať priestupok v blokovom konaní, je tak potrebné, aby orgán aplikujúci zákon postupoval v každom prípade samostatne na základe vlastnej správnej úvahy (ktorá nikdy nesmie byť v rozpore so zákonom) a aplikoval inštitút blokového konania len vtedy, ak mu to zákon umožňuje.

 

V súvislosti s uvedeným Vás súčasne upovedomujeme, že príslušník Policajného zboru pri určovaní výmery sankcie je samostatný, pričom pri ukladaní pokuty v blokovom konaní prihliada podľa § 12 zákona o priestupkoch na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní. Orgán oprávnený ukladať pokuty v blokovom konaní je pritom limitovaný výlučne hornou hranicou možnej výmery pokuty podľa zákona.

 

Skutočnosti, resp. konkrétne výšky pokút uvedené v sadzobníku pokút, majú len odporúčajúci charakter a sú určené výlučne pre potreby Policajného zboru. Príslušník Policajného zboru je s poukazom na ustanovenie § 12 zákona o priestupkoch pri určovaní výmery konkrétnej sankcie viazaný § 22 zákona o priestupkoch, kde zákonodarca taxatívne uvádza maximálne možné výmery sankcií.

 

 

otázka 4.

zákony nepopisujú ako má dychová skúška prebiehať, tak Vás týmto žiadam o schválený dokument, pokyn alebo metodiku na vykonanie dychovej skúšky  dopravnou políciou

K bodu 4

Priebeh výkonu dychovej skúšky je upravený v internom predpise (nariadenie prezidenta Policajného zboru o vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní o dopravných nehodách a dopravno - inžinierskej činnosti), z ktorého k podstatnej časti citujeme:


„ Čl. 21 Postup pri vyšetrení vodiča na alkohol

 

(1)     Vyšetrenie na zistenie, či vodič vozidla nie je ovplyvnený alkoholom, sa vykonáva podľa osobitného predpisu.[1])

 

(2)     Pred každým vyšetrením prístrojom, policajt poučí vodiča zastaveného vozidla o správnom používaní prístroja, preverí či za posledných 15 minút požil potraviny alebo látky s možným obsahom alkoholu a následne postupuje podľa návodu na obsluhu tohto prístroja. Po vykonaní vyšetrenia oboznámi s jeho výsledkom vyšetrovaného vodiča, umožnením nahliadnutia na hodnotu nameranú prístrojom.

 

(3)     Vyšetrenie na zistenie alkoholu je podľa tohto nariadenia pozitívne, ak nameraná hodnota je 0,15 a viac miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení prístrojom.

 

(4)     Za stav vylučujúci spôsobilosť podľa osobitného predpisu,[2]) ktorý si osoba privodila požitím alkoholického nápoja, sa považuje také zníženie fyzických schopností a psychických schopností, v dôsledku ktorého osoba nie je schopná bezpečne vykonávať akúkoľvek činnosť. Takýmto stavom sa rozumie stav, pri ktorom bola nameraná hodnota 0,48 a viac miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení prístrojom.

 

(5)     Po vykonaní vyšetrenia prístrojom, ktorého výsledok je pozitívny, policajt

a)    zaznamenané údaje vytlačí na tlačiarni prístroja,

b)   doplní do výstupu z tlačiarne údaje podľa predtlače a požiada vodiča vozidla o podpísanie výstupu z tlačiarne,

c)    spracuje správu o výsledku objasňovania priestupku / záznam o skutku podľa prílohy č. 2, pričom požiada vodiča, aby sa ku skutku vyjadril a podpísal poučenie aj svoje vyjadrenie.

 

(6)     Ak vodič vozidla sa odmietne vyjadriť ku skutku, alebo podpísať výstup z tlačiarne prístroja alebo poučenie v správe o výsledku objasňovania priestupku / zázname o skutku, policajt túto skutočnosť uvedie do správy o výsledku objasňovania priestupku / záznamu o skutku aj s dôvodom odmietnutia.

 

Čl. 22

 

(1)     Ak vodič vyšetrenie prístrojom nevykonal podľa poučenia, policajt vodiča opätovne poučí o správnom používaní prístroja a vyzve ho, aby toto vyšetrenie zopakoval. Ak ani opakované vyšetrenie nie je riadne vykonané alebo ho vodič odmieta vykonať, policajt uvedie tieto skutočnosti do správy o výsledku objasňovania priestupku / záznamu o skutku s tým, že vodič vozidla bol riadne poučený o spôsobe používania prístroja, ale toto vyšetrenie nebolo úspešne vykonané, nakoľko sa mu vodič odmietol podrobiť spôsobom, o ktorom  bol  vopred a opakovane poučený, alebo zámerne maril jeho vykonanie ustanoveným spôsobom.

 

(2)     Ak vodič vozidla odmietne vyšetrenie prístrojom, policajt spracuje správu o výsledku objasňovania priestupku / záznam o skutku odmietnutia vyšetrenia, pričom postupuje podľa čl. 21 ods. 5 písm. c) a upovedomí ho o možnosti vykonať lekárske vyšetrenie odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu.

 

(3)     V prípade, že policajt má dôvodné podozrenie, že vodič vozidla je pod vplyvom alkoholu, ale nemá pri sebe prístroj, cestou operačného strediska alebo stálej služby požiada o poskytnutie tohto prístroja inou hliadkou, alebo iným útvarom Policajného zboru. Policajt vodiča vždy poučí o jeho povinnosti poslúchnuť pokyn, výzvu, príkaz alebo požiadavku policajta súvisiacu s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke a strpieť výkon jeho oprávnení.[3]) Zároveň vodiča vozidla upozorní, aby sa zdržal akéhokoľvek konania, ktoré by bolo na ujmu riadneho zistenia a objasnenia veci.".

 


[1])    § 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní  a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.

[2])    Napríklad § 86 až § 90 zákona o premávke.

[3])    § 3 zákona o premávke.

K tomuto bodu by som ešte doplnil. Ak máme viac hodnôt z dychovej skúšky podľa zásady "in dubio pro reo" sa musí použiť tá výhodnejšia pre obvineného. A to nehovorím o odchýlke prístroja ± 5 %.

S rovnosťou pred zákonom sa polícia nevysporiadala.

 

 

Aby sme išli postupne

ústava SR

Čl.12


(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.

Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

 

potom priestupkový zákon

§ 51
Všeobecné ustanovenie

Ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní.4)

Správny zákon

Základné pravidlá konania

 

§3

(5) Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Je to jednoznačná a krásna formulácia. Aj keď sa týka až odvolania. Mal by z toho každý pochopiť, že pokuty by mali byť rovnaké pri rovnakom priestupku a teda matematickým definované. teda ak je max pokuta za 0,48 mg/l 50 eur za jazdu na bycikli tak za 0,24 mg musí byť 25 eur (zjednodušený príklad). Iná suma je potom diskriminačná. A to nehovorím o tom, že cyklisti dostavajú pokutu aj 200,- euro takpovediac za jedno pivo(0,5 l piva (10 stupňové) 0,28 promile alkoholu).

Nech si polícia stanoví koeficienty na jednotlivé okolnosti a nech je vzorec verejne známy.

Lebo teraz to vyzerá ako na TRHU.

Ak raz niečo stanovím, tak musím byť schopný si to obhájiť.

A to nehovorím o tom, že to policajtom umožňuje korupciu.

Jednoducho to na nás skúšajú. Ak aj v blokovom konaní, by Vám dali väčšiu pokutu aká je uvedená v sadzobníku pokút odvolajte sa na tento § 3. Je jedno akú výšku pokuty stanovil policajt, novým rozhodnutím sa staré zrušuje.

priestupkový zákon

 

Odvolanie

§ 82

V odvolacom konaní správny orgán nemôže zmeniť uloženú sankciu v neprospech obvineného z priestupku, ak nezistí nové podstatné skutkové okolnosti.

§ 87

 

Rozkazné konanie

(4) Obvinený z priestupku môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní. Obvinenému z priestupku nemožno uložiť iný druh sankcie s výnimkou pokarhania alebo vyššiu výmeru sankcie, než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednávaní priestupku nezistia nové podstatné skutkové okolnosti.

§ 79

Náhrada trov konania

(2) Povinnosť uhradiť trovy konania nemožno uložiť v blokovom konaní (§ 84), ani v rozkaznom konaní (§ 87)

24.9.2013

Sadzobník pokút je záväzný pre prípady blokových pokút. Na konanie o priestupku v správnom konaní pred správnym orgánom sa však sadzobník pokút nevzťahuje a príslušný správny orgán koná výlučne v zmysle zákona o priestupkoch. Za jazdu resp. vedenie pod vplyvom alkoholu do 0,48 mg /l. nemotorového vozidla(napr. Bicykel)

Sadzobník určuje 50 € a v priestupkový zákon od 150 - 800 €. Takže čo urobí policajt? Povie Vám, že priestupok sa teraz predkladá, aby mohli uložiť vyšiu pokutu.

 

 


Rada

 

Ak Vám policajt povie, že teraz sa všetky priestupky riešia cez priestupkové konanie tak mu neverte.

Ak ste priznali vinu a podľa sadzobníka pokút sa jedná priestupok, ktorý sa dá prejednať v blokovom konaní, tak trvajte na blokovej pokute. Ak nie vyzvite policajta o písomný zápis. Pretože  sadzobníkom pokút správny orgán nie je viazaný, ale postupuje podľa priestupkového zákona. Čo je síce dosť ťažko obhájiteľné vzhľadom na ústavnosť, ale MINV si to tak vysvetľuje, sadzobník je záväzný pre prípady blokových pokút na mieste.

 


Aby pokuty mali výchovný charakter, musia byť dopredu známe.

Od uloženej pokuty sa očakáva nielen represívny, ale aj preventívny účinok.

 

teraz k pánu ministrovi.

Tvrdil ste, že už rôzne výšky pokút pri podobných priestupkoch nebudú.

 

A. Vaši podriadení sa neriadia, tým čo ste prikázali

 

B. Na tlačovke hovoríte jedno, ale v skutočnosti kryjete takéto podivné vyberanie pokút

 

C. Podriadení sa riadia tým za čo sú menej trestaní. Predpokladám, že napĺňanie štátneho rozpočtu a udržaniu predimenzovaného policajného aparátu dajú prednosť.

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.


Už ste čítali?